Vaktmester

Durud Borettslag har en fast ansatt vaktmester. Vaktmesteren har en stillingsbrøk på 60%, med kjernetid fra 09:00-17:00.

Kontaktinformasjon finner du her.

Stillingsbeskrivelse for vaktmester i Durud Borettslag.

Juni 2018

 1. Vaktmesteren skal til enhver tid påse at det er god orden innenfor borettslagets område. Videre skal vaktmesteren påse at uvedkommende ting ikke blir stående i kjellernedganger, fellesområder og for øvrig hva som er bestemt i borettslagets husordensregler og husleiekontrakt. Konteiner for avfall settes opp 2 ganger pr. År i mars, april og mai samt august – oktober på nedre område mot Bærumsveien.
 2. Vaktmesteren skal rake, feie og holde orden på borettslagets område ved behov og så lenge det er innenfor rimelighetens grenser på kapasitet som kreves for å utføre jobben. I vintersesong foretas snørydding og sandstrøing etter behov, området innenfor bommene prioriteres først, deretter garasjer, parkeringsplasser og øvrige fellesområder etter skjønn. Utvendige trapper skal holdes rene for snø og is i samråd med styret. Vaktmester skal påse at alle ruter i dører, trappeoppganger og kjellerrom, samt låser er hele.
 3. Kjellerganger skal feies/støvs ved behov eller etter instruks fra vaktmesterkontakt.
 4. Vaktmester skal kontrollere elektriske lamper og sikringer i fellesområder, samt uteanlegg når disse er utbrent (ukentlig rutine). I den utstrekning det er mulig skal vaktmester skifte pakninger, kraner, og lignende, i fellesområder/vaskerier. Papirkurver og søplebøtter på fellesområdene skal tømmes når det er nødvendig, minimum 1 gang pr. uke. Ved noen elektriske installasjoner (lamper) er det nødvendig å tilkalle elektriker grunnet teknisk beskaffenhet.
 5. Vaktmester skal, så vidt mulig, være beboerne behjelpelig med å rette forekommende feil ved borettslagets anlegg og innretninger som krever øyeblikkelige utbedringer og for øvrig føre tilsyn med elektriske anlegg.
 6. Vaktmester skal rapportere til styret om uregelmessigheter hvis søppel og annet avfall ikke blir innpakket forsvarlig og i overensstemmelse med Bærum Kommunes forskrifter. Søppelrommene skal holdes rene, feies hele året, og spyles (i sommerhalvåret).
 7. Vaktmesteren skal klippe plener og holde hageanlegget i orden. Han skal videre besørge renhold og eventuelt vedlikehold av hagebenker og lekeutstyr. Sykkelstativ ryddes på egnet plass etter sommersesong og arrangement som er satt opp av borettslaget vedlikeholds av vaktmester. Andre arrangement/bed vedlikeholdes på frivillig basis av beboere. Småskog må ev. vedlikeholdes av ekstern/ekstra hjelp når det er påkrevet.
 8. Vaktmesteren skal melde fra til styret om bygningsmessige mangler som han mener det er påkrevet å utbedre, det samme gjelder borettslagets maskiner og utstyr. Dersom ekstern hjelp eller assistanse er påkrevet for utbedring skal vaktmester være behjelpelig med å tilrettelegge for dette i den grad det er mulig.
 9. Vaktmesteren skal for øvrig utføre de oppdrag som styrets leder eller styret gir og som naturlig hører inn under vaktmesterarbeidet. Når vaktmester er tilstede på styremøter er han pålagt taushetsplikt. Henvendelser til vaktmester som angår styresaker eller borettslaget generelt må henvises til styret og ikke være objekt for diskusjon på stedet.
 10. I henhold til arbeidskontrakten som beskriver vaktmesterens arbeidstid som ”frihet under ansvar”. Det vil si at vaktmester jobber de timene som kreves for at alle oppgavene blir gjort. Oppgaver av privatkarakter kan utføres når vaktmester selv ønsker så lenge det ikke er til hinder for oppgavene som må utføres beskrevet i stillingen.
 11. Tak kontrolleres jevnlig av vaktmester.